၂၃ ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေ ထီပေါက်စဉ် စ/ဆုံး

၂၃ ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေ ထီပေါက်စဉ် အပြည့်အစုံ

ကျပ်သိန်းတစ်သောင်းခွဲဆုကြီး (၁) ဆု

ကဂ ၄၀၆၁၀၄

ကျပ်သိန်းတစ်သောင်းဆုကြီး (၁) ဆု

ဓ ၇၀၈၉၅၉

ကျပ်သိန်းငါးထောင်ဆုကြီး (၂) ဆု

ကင ၈၇၅၇၀၇

ဏ ၃၂၀၆၁၃

ကျပ်သိန်းနှစ်ထောင်ဆုကြီး (၄) ဆု

ဇ ၅၄၅၉၉၆

ဇ ၆၆၈၉၇၃

တ ၄၃၅၆၄၂

ဍ ၆၀၀၆၉၃

ကျပ်သိန်းတစ်ထောင်ဆုကြီး (၆) ဆု

ဌ ၈၃၆၆၄၅

ဎ ၁၃၀၈၂၈

တ ၄၈၁၄၃၃

ည ၉၅၁၆၂၆

င ၈၃၁၆၄၃

ဠ ၄၂၈၂၄၉

ကျပ်သိန်း ၅၀၀ ဆုကြီး (၁၉) ဆု

ဠ ၄၆၁၄၃၀

လ ၇၃၅၆၄၁

ကင ၂၅၃၅၆၂

ခ ၃၄၀၄၄၆

မ ၂၂၆၄၀၃

ဒ ၉၇၉၅၇၁

ဝ ၁၉၅၉၂၄

င ၉၅၅၉၃၁

ဟ ၅၃၂၈၆၄

လ ၂၁၂၆၄၇

ဖ ၉၅၅၃၈၂

ဗ ၄၃၁၃၈၁

ဃ ၆၆၄၁၀၆

ကဆ ၁၇၁၃၁၃

ကခ ၄၄၈၇၀၃

အ ၇၅၅၀၉၄

ဟ ၅၂၂၉၈၄

င ၈၀၇၃၆၃

တ ၈၁၁၇၇၁

ကျပ်သိန်း ၂၀၀ ဆုကြီး (၂၁) ဆု

ကဆ ၉၃၆၁၅၈

ဃ ၈၅၁၁၂၁

ဒ ၆၉၉၉၄၃

မ ၁၄၈၆၀၆

ဓ ၅၂၅၃၅၀

ဌ ၁၅၅၉၀၄

ကဃ ၂၉၅၅၇၀

ဎ ၇၁၇၅၅၉

မ ၉၂၈၈၆၈

ဗ ၁၂၅၅၇၇

စ ၈၉၉၅၈၃

င ၃၁၅၆၈၇

ဒ ၂၃၀၆၈၃

ဖ ၄၉၃၆၃၀

ဒ ၈၅၁၇၀၀

ဗ ၁၇၀၇၆၄

ကဆ ၂၈၁၁၅၅

ဆ ၄၀၉၂၂၅

ဎ ၇၈၂၀၉၈

ကဆ ၈၂၄၁၃၂

ကဂ ၇၃၄၆၈၁

ကျပ်သိန်း ၁၀၀ ဆုကြီး (၂၃) ဆု

ကဇ ၂၇၃၆၆၁

ဈ ၃၄၆၉၈၇

ဃ ၃၆၇၅၂၈

ဋ ၁၆၉၅၁၅

ဌ ၆၂၇၁၆၅

ကခ ၇၄၈၅၄၅

ကဂ ၇၂၇၈၀၀

ထ ၅၇၁၂၉၁

ဇ ၈၀၁၇၆၅

ဠ ၂၀၀၄၈၁

ကဂ ၅၅၇၇၅၆

ဋ ၈၅၈၅၀၈

ဃ ၁၆၀၇၉၇

သ ၉၆၁၅၅၃

ဆ ၂၆၉၃၆၈

ယ ၅၉၁၄၆၁

ဈ ၅၈၃၆၄၀

တ ၁၈၇၁၇၄

ဓ ၄၂၄၇၃၁

က ၂၉၀၉၉၁

ဏ ၃၁၃၆၄၃

ဖ ၄၆၀၅၀၉

ဏ ၆၈၇၀၂၅

ကျပ်သိန်း ၅၀ ဆုကြီး (၂၃) ဆု

အ ၉၁၃၁၇၇

ရ ၁၀၃၆၃၁

ကင ၄၃၃၆၀၂

က ၆၀၁၃၉၇

ည ၈၇၁၄၁၈

ဃ ၇၄၈၆၈၂

ဇ ၁၆၉၉၈၇

ဆ ၇၆၀၀၉၈

ဎ ၇၂၄၂၀၅

မ ၂၄၄၄၉၇

က ၅၄၃၀၆၄

ပ ၁၈၂၀၃၁

ကဇ ၈၃၇၆၀၇

လ ၃၀၃၄၅၀

ဆ ၂၃၃၈၇၂

ဎ ၄၂၈၇၈၅

ဏ ၆၉၉၉၇၄

ကစ ၁၃၉၁၇၃

ကဃ ၅၁၉၅၆၈

ဌ ၉၇၃၉၉၀

ကစ ၉၁၅၅၅၇

ကဃ ၈၃၅၇၁၇

ကက ၂၂၀၈၄၉

ကျပ်သိန်း ၂၀ ဆုကြီး (၂၄) ဆု

ဝ ၁၆၃၇၅၆

ကခ ၄၈၁၃၅၈

ဏ ၆၃၆၉၃၇

င ၆၇၅၈၂၉

ကဂ ၁၀၀၆၅၆

ခ ၉၀၃၇၀၇

ဇ ၅၀၆၂၁၂

ဓ ၇၅၄၉၈၈

ကဆ ၇၀၈၀၅၀

ဘ ၃၃၆၆၆၃

စ ၄၅၄၁၅၄

ခ ၄၈၃၈၅၀

မ ၈၄၇၅၅၇

အ ၃၇၄၅၈၃

ဍ ၃၅၀၉၃၁

ပ ၇၉၁၉၅၈

ဈ ၈၃၅၇၄၄

လ ၉၇၁၀၆၀

ဠ ၄၀၇၀၂၉

ဈ ၄၂၃၄၉၁

င ၅၅၁၃၅၁

ယ ၈၅၂၁၁၆

တ ၂၉၂၄၈၀

ကဂ ၆၄၅၁၇၆

ကျပ် ၁၀သိန်း ဆုကြီး (၃၁) ဆု

ဋ ၇၆၇၀၆၀

ပ ၇၃၇၁၆၈

င ၅၆၆၂၅၁

ဂ ၈၁၉၆၉၀

ဗ ၅၂၆၅၁၁

ဈ ၄၂၆၅၈၆

ကဂ ၃၆၅၁၀၂

သ ၈၆၂၆၇၇

ဒ ၁၃၇၂၅၈

ဆ ၈၉၇၇၁၆

ဟ ၂၆၇၄၄၁

ကဇ ၇၄၃၈၅၈

ည ၄၈၁၃၁၈

ဏ ၆၉၂၃၀၀

ဃ ၃၈၀၂၂၄

ဌ ၈၈၃၄၅၇

သ ၁၀၄၇၅၀

ဈ ၈၂၈၇၅၅

ပ ၅၀၈၈၅၂

င ၉၂၀၆၁၈

ကစ ၉၀၇၇၂၅

ဏ ၇၁၂၄၀၃

ကဃ ၄၄၅၅၈၇

ဠ ၉၈၆၀၈၅

ဂ ၂၃၉၄၇၁

ကင ၂၄၉၉၆၁

စ ၈၃၁၀၉၈

ဟ ၅၈၄၇၂၇

ကဆ ၆၂၆၄၅၃

ကက ၁၆၄၀၇၀

ဓ ၃၂၃၉၃၆

ကျပ်သုံးသိန်းဆု (၂၁) ဆု

စ ၃၈၆၈၅

ဝ ၁၄၁၀၈

ဏ ၇၅၅၆၄

စ ၉၇၄၉၃

င ၇၆၀၂၈

ဌ ၃၄၈၅၀

ကဂ ၉၁၅၀၉

င ၄၉၀၆၆

ဌ ၉၉၃၇၁

ထ ၅၄၀၃၃

ဈ ၄၃၆၄၈

ရ ၇၉၈၈၆

ဗ ၂၉၉၅၈

ဇ ၃၂၁၅၉

ရ ၇၁၂၃၇

စ ၇၇၁၁၇

ဏ ၄၆၄၁၃

ဆ ၆၅၅၄၈

ကဇ ၉၅၆၂၃

ကင ၆၄၆၃၇

စ ၇၅၉၁၃

ကျပ်နှစ်သိန်းဆု (၂၁) ဆု

ဂ ၁၈၅၆

ကဂ ၄၈၇၉

ဈ ၂၃၈၁

ဆ ၂၈၁၁

ကစ ၆၇၂၅

ဍ ၂၄၄၅

ကဂ ၄၄၇၄

မ ၄၃၉၉

လ ၈၂၄၄

န ၃၉၃၀

ဂ ၄၈၁၅

ပ ၉၄၆၃

ဂ ၄၉၁၂

ဍ ၁၇၄၄

ဂ ၆၄၈၉

က ၄၈၁၆

ဃ ၄၉၅၄

ဖ ၈၃၁၆

ဠ ၄၀၉၀

ဏ ၃၀၁၀

ဒ ၂၆၄၂

ကျပ်တစ်သိန်းဆု (၂၂) ဆု

မ ၂၁၅

ဏ ၅၀၉

တ ၇၀၉

အ ၇၂၉

ကင ၇၈၇

ဓ ၂၇၄

ရ ၁၅၆

ည ၉၇၇

ထ ၃၃၇

ဆ ၄၉၄

ဋ ၉၅၀

န ၅၀၀

အ ၉၄၉

ဓ ၉၉၉

သ ၂၆၄

ည ၃၇၄

ကဆ ၁၃၄

ဟ ၄၅၄

ကစ ၈၅၀

ကဂ ၅၃၃

ဠ ၅၆၅

ကဃ ၃၆၀

ကျပ်ငါးသောင်းဆု (၂၂) ဆု

ဆ ၇၃

လ ၂၆

ကဆ ၁၂

ကဃ ၁၇

ဌ ၄၅

ဈ ၂၉

ဈ ၆၄

မ ၈၁

ဟ ၇၄

သ ၄၁

ကဂ ၃၉

လ ၅၄

လ ၇၆

ခ ၆၄

ဎ ၃၅

ဝ ၂၅

ကဃ ၂၅

ဟ ၂၅

ဇ ၃၁

ဒ ၈၈

ကခ ၃၁

ဝ ၂၉

ထီဖွင့်ပွဲ ပီးပါပီ.. ထိုးသူတိုင်းပေါက်ကြပါစေ..

Post a Comment

0 Comments