၂၂ ကြိမ်မြောက် ကျပ် ၁၀၀၀ တန် အောင်ဘာလေ ထီပေါက်စဉ် အပြည့်အစုံ

(၂၂) ကြိမ်မြောက် ကျပ် ၁၀၀၀ တန် အောင်ဘာလေ ထီဖွင့်ပွဲကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁) ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

(၂၂) ကြိမ်မြောက် ကျပ် ၁၀၀၀ တန် ဆုမဲများမှာ အမြင့်ဆုံးဆု ကျပ်သိန်း (၁၅၀၀၀)၊ အနိမ့်ဆုံးဆုမဲမှာ ကျပ် (၅၀၀၀၀) ဖြစ်ပါသည်။

ထို့ပြင် သတ်မှတ်ကာလအတွင်း လာရောက်ထုတ်ယူခြင်းမရှိသော ဆုမဲများ၏ ဘဏ္ဍာသိမ်းရငွေ ကျပ်သန်း (၂၅၀) အားလည်း ဆုမဲများထပ်မံချီးမြှင့်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

(၂၂) ကြိမ်မြောက် ထီပေါက်စဉ်

ကျပ်သိန်းတစ်သောင်းခွဲဆုကြီး (၁) ဆု

ဂ ၄၇၇၄၀၆

ကျပ်သိန်းတစ်သောင်းဆုကြီး (၁) ဆု

ကဂ ၁၉၉၃၆၂

ကျပ်သိန်းငါးထောင်ဆုကြီး (၂) ဆု

ဟ ၆၇၂၈၃၅

ကက ၂၅၉၉၃၄

ကျပ်သိန်းနှစ်ထောင်ဆုကြီး (၅) ဆု

ထ ၁၉၃၇၀၄

င ၇၆၂၇၇၈

ကဃ ၂၅၀၉၇၉

ဘ ၉၁၁၈၀၂

ဟ ၄၉၀၄၈၃

ကျပ်သိန်းတစ်ထောင်ဆုကြီး (၆) ဆု

ဂ ၁၀၂၃၃၂

ဏ ၉၄၆၀၃၇

ဠ ၆၆၇၆၅၇

သ ၃၂၂၇၃၈

ကဂ ၈၇၄၀၂၁

ကခ ၇၉၂၆၀၃

ကျပ်သိန်း ၅၀၀ ဆုကြီး (၁၉) ဆု

ခ ၂၄၂၇၉၇

ကစ ၄၆၉၀၃၀

ဠ ၇၀၈၃၁၅

လ ၃၅၅၇၉၅

ဏ ၇၆၆၀၈၆

ဎ ၅၄၅၂၁၇

ဝ ၈၇၈၀၁၁

ထ ၆၃၆၅၅၉

တ ၄၈၃၅၄၂

င ၆၁၂၅၅၃

ဃ ၆၄၇၁၃၂

ဆ ၃၃၉၄၆၀

ယ ၂၀၆၁၈၈

ဆ ၇၈၂၃၆၁

ဋ ၈၄၅၉၉၅

ကဃ ၃၉၂၉၉၄

ဂ ၁၉၄၉၅၀

န ၈၁၂၈၅၉

ကစ ၂၁၇၀၉၉

ကျပ်သိန်း ၂၀၀ ဆုကြီး (၂၁) ဆု

သ ၁၅၂၂၅၀

လ ၄၀၅၁၅၅

ကဆ ၁၅၂၃၈၆

ဝ ၂၁၄၄၇၄

န ၉၆၇၁၂၀

ကဆ ၉၅၀၉၉၂

စ ၆၇၅၈၁၂

ဂ ၁၀၇၉၇၁

ခ ၇၉၀၆၈၅

ဎ ၇၇၆၁၂၆

ခ ၅၂၂၀၁၂

ကက ၅၈၄၅၁၁

ပ ၂၁၃၅၂၂

ဓ ၅၂၁၆၂၅

ကက ၃၂၂၆၇၉

ပ ၄၉၅၆၈၉

ဏ ၉၀၄၈၉၆

ဇ ၆၄၂၈၈၇

ထ ၂၉၉၈၄၉

မ ၃၈၃၉၆၄

ဃ ၉၈၂၆၇၀

ကျပ်သိန်း ၁၀၀ ဆုကြီး (၂၃) ဆု

ဎ ၈၀၅၄၇၈

မ ၈၉၂၄၂၄

ဂ ၅၃၇၂၆၄

ခ ၄၂၆၁၀၆

တ ၈၉၆၉၂၅

မ ၃၃၆၅၃၀

က ၄၅၂၀၄၁

ည ၈၃၇၂၄၈

န ၅၄၈၀၂၅

ကက ၆၈၃၈၀၃

ည ၂၂၇၃၅၃

ဠ ၆၁၆၅၆၀

ဆ ၇၄၀၉၆၆

ဗ ၅၁၁၆၃၄

ထ ၉၁၉၀၀၆

ပ ၃၃၇၀၁၃

သ ၅၃၇၆၃၃

ဏ ၂၆၃၉၄၆

ကစ ၇၅၃၇၁၂

ကစ ၈၀၇၄၅၆

ယ ၂၃၅၃၆၉

ထ ၁၀၅၇၁၆

ဆ ၂၈၇၁၅၁

ကျပ်သိန်း ၅၀ ဆုကြီး (၂၁) ဆု

ဘ ၃၃၁၈၃၃

ထ ၁၂၁၄၃၆

မ ၂၅၅၂၁၈

ကင ၉၃၀၈၅၀

ဎ ၃၆၄၆၆၂

ဌ ၆၆၇၅၄၄

စ ၃၆၈၅၁၅

ဖ ၇၂၂၀၉၆

ကက ၃၅၇၇၃၇

လ ၂၀၁၅၀၀

ကဂ ၅၇၃၈၁၉

ဘ ၇၆၀၇၈၂

ဎ ၇၈၃၃၅၇

ကက ၇၇၈၃၆၆

မ ၆၇၉၁၀၃

ဠ ၂၁၇၂၇၂

ကဂ ၅၃၀၉၆၈

ဒ ၁၈၄၀၃၆

ဍ ၆၀၄၇၁၆

ဂ ၈၄၆၉၄၈

သ ၈၂၇၃၉၃

ကျပ်သိန်း ၂၀ ဆုကြီး (၂၆) ဆု

ရ ၆၀၂၉၆၈

ဟ ၃၃၃၆၅၂

ဌ ၈၁၀၇၁၈

ကဆ ၅၂၂၈၃၈

သ ၄၀၇၀၃၈

ည ၉၇၂၆၁၁

ဓ ၈၈၉၇၃၉

ကက ၂၄၃၆၇၀

ဖ ၈၈၂၀၀၆

ဝ ၃၁၅၀၁၁

ဓ ၉၇၄၈၁၉

စ ၇၀၀၄၂၉

ကဆ ၈၅၂၁၁၇

ဗ ၄၅၇၄၄၂

ဖ ၅၈၇၇၉၂

စ ၆၆၈၈၄၉

ဓ ၉၁၄၂၆၁

ဘ ၉၈၆၅၆၁

ထ ၄၁၄၄၀၂

ဋ ၁၆၉၂၄၀

ဝ ၇၆၆၈၆၀

ဍ ၆၅၂၀၉၃

ရ ၂၂၅၇၃၂

ကဂ ၆၈၅၄၃၂

သ ၈၉၆၆၁၁

ကက ၃၇၉၇၄၂

ကျပ် ၁၀သိန်း ဆုကြီး (၃၂) ဆု

လ ၉၁၅၀၀၅

ဃ ၅၇၇၈၆၆

ဝ ၇၉၀၅၀၄

ကခ ၁၄၃၄၈၅

ဆ ၄၉၇၅၇၆

ဂ ၇၇၈၀၀၅

စ ၁၅၇၄၉၂

ကင ၉၂၉၄၇၂

ကဇ ၂၈၄၇၅၈

ကဆ ၁၉၁၃၁၈

ထ ၆၂၈၈၀၆

ဆ ၈၇၉၅၁၈

သ ၃၀၁၇၇၂

ထ ၉၇၃၁၀၆

ကခ ၈၃၇၆၈၆

င ၆၀၆၅၁၃

န ၉၇၁၅၈၄

ဈ ၄၆၆၄၀၉

ဘ ၇၃၉၆၆၈

ဓ ၃၀၂၄၅၁

ဝ ၃၅၄၁၅၈

အ ၃၆၁၃၂၂

ဠ ၄၀၃၁၁၇

ဋ ၂၅၈၂၈၄

ခ ၃၉၀၉၀၀

ရ ၁၀၇၉၀၈

ဓ ၁၉၀၆၁၇

ကက ၄၅၈၄၁၇

အ ၁၁၈၉၅၄

ဈ ၉၁၄၄၈၄

စ ၈၈၀၇၆၁

ဠ ၁၇၉၉၅၁

ကျပ်သုံးသိန်းဆု (၂၁) ဆု

ယ ၇၀၇၁၅

ဃ ၃၅၆၄၄

ထ ၉၂၂၈၈

ဆ ၈၄၉၈၄

ကခ ၇၄၀၀၆

က ၂၂၀၈၃

ကခ ၁၃၈၂၀

ဏ ၄၃၉၈၀

င ၅၄၅၄၇

ဆ ၈၃၈၂၄

ဈ ၃၁၈၉၇

ကခ ၂၈၃၇၀

က ၃၃၀၅၅

န ၁၇၅၆၈

မ ၆၁၁၈၄

ဎ ၈၂၉၁၂

လ ၁၁၁၀၁

ပ ၃၇၀၇၉

ဒ ၈၃၁၉၃

ဆ ၇၂၇၃၄

ခ ၉၅၇၉၀

ကျပ်နှစ်သိန်းဆု (၂၁) ဆု

ဓ ၆၃၉၂

ဓ ၄၈၁၄

ဂ ၈၀၇၀

ဋ ၆၆၈၂

ဋ ၉၈၅၈

ထ ၈၈၆၂

ဋ ၉၂၄၂

ဏ ၂၀၉၉

ဝ ၂၃၀၂

ဍ ၇၂၇၁

ခ ၆၁၄၂

လ ၅၉၇၆

ဏ ၅၀၉၅

ကင ၅၃၇၉

ဂ ၈၆၉၉

ဆ ၂၈၈၉

ည ၉၈၈၅

စ ၄၄၈၉

သ ၈၇၅၁

ဍ ၇၇၅၈

ရ ၁၄၉၇

ကျပ်တစ်သိန်းဆု (၂၂) ဆု

ထ ၈၅၈

ဆ ၂၄၇

ည ၇၁၃

လ ၄၇၃

ကင ၂၁၆

သ ၉၈၆

တ ၄၀၀

ဋ ၄၄၁

ကဇ ၂၄၃

ရ ၅၄၀

ကက ၈၁၈

ကဇ ၄၁၂

ဖ ၆၁၆

ကဇ ၃၉၂

ဝ ၃၅၆

စ ၃၂၅

ကင ၄၉၃

ကဆ ၅၈၆

ကဂ ၄၄၂

ကဃ ၇၅၃

ကက ၁၅၅

ကဆ ၆၃၃

ကျပ်ငါးသောင်းဆု (၂၄) ဆု

ဆ ၆၂

ကဃ ၉၅

ဋ ၆၆

ဓ ၄၅

ဇ ၆၈

ကဇ ၆၆

လ ၆၁

ကက ၈၀

ဃ ၆၅

ကဆ ၉၁

ပ ၂၉

ဖ ၂၁

လ ၈၃

ဖ ၁၃

ကခ ၆၈

ကဂ ၄၂

မ ၄၂

ဃ ၃၁

ဎ ၁၀

ဖ ၃၂

ကက ၉၉

ဖ ၅၅

ဎ ၁၀၆၄၀၇

ဎ ၁၀၅၅၀၅

ထီဖွင့်ပွဲပီးပါပီ.. ထိုးသူများ ကံကောင်းကြပါစေ

Post a Comment

0 Comments