၂၁ ကြိမ်မြောက် သိန်း ၁၅၀၀၀ ထီပေါက်စဉ် အပြည့်အစုံ

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် နိုဝင်ဘာလ (၁) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပမည့် (၂၁) ကြိမ်မြောက် ၁၀၀၀ ကျပ်တန် အောင်ဘာလေ သိန်းဆုဖွင့်ပွဲအတွက် ထီလက်မှတ်များကို “က” အက္ခရာမှ အစဉ်လိုက် “ကဇ” ထိ စုစုပေါင်းအက္ခရာ (၄၁) လုံး၊ ထီစာအုပ် ( ၃၃၅၄၅၃၈) အုပ် ရောင်းချခဲ့ပါ သည်။ ထိုသို့ရောင်းချခဲ့ရာတွင် ထီစာအုပ်ရေ (၂၇၈၇၃၆၉) အုပ် ရောင်းချခဲ့ရပြီး ထီစာအုပ် ( ၅၆၇၁၆၉ ) အုပ်မှာ ရောင်းမကုန်ထီအဖြစ် ကျန်ရှိခဲ့ပါသည်။

ထီလက်မှတ်များ ရောင်းချရငွေမှာ ကျပ်သန်း ( ၂၇၈၇၃.၆၉၀) ဖြစ်သဖြင့် ၆၀% ခွဲဝေချီးမြှင့်ပေးမည့် ထီဆုငွေမှာ ကျပ်သန်း ( ၁၆၇၂၄.၂၁၄) ဖြစ်ပါသည်။

အဆိုပါ ခွဲဝေချီးမြှင့်ပေးမည့် ထီဆုငွေများမှ အောက်ဖော်ပြပါဆုမဲများ ချီးမြှင့်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

ကျပ်သိန်းတစ်သောင်းခွဲဆုကြီး (၁) ဆု

ဌ ၁၁၁၉၃၇

ကျပ်သိန်းတစ်သောင်းဆုကြီး (၁) ဆု

ယ ၅၃၉၃၅၄

ကျပ်သိန်းငါးထောင်ဆုကြီး (၂) ဆု

ဝ ၃၇၅၆၀၁

ကဂ ၉၀၄၉၇၀

ကျပ်သိန်းနှစ်ထောင်ဆုကြီး (၅) ဆု

ဓ ၆၇၄၆၈၉

ဂ ၃၉၃၂၀၃

အ ၁၀၁၄၃၆

ကင ၅၇၆၅၄၇

အ ၄၄၄၇၁၂

ကျပ်သိန်းတစ်ထောင်ဆုကြီး (၆) ဆု

အ ၁၃၀၈၂၁

ကခ ၅၂၂၁၅၂

ဒ ၇၁၅၀၆၆

သ ၇၅၈၅၂၂

ဇ ၁၇၀၂၆၄

ဓ ၉၃၉၀၀၃

ကျပ်သိန်း ၅၀၀ ဆုကြီး (၂၁) ဆု

ဘ ၂၄၈၁၅၈

စ ၄၂၀၂၂၆

ဠ ၇၄၂၁၇၉

န ၂၃၅၀၅၅

ကဂ ၂၃၄၃၆၂

အ ၅၉၇၁၃၂

ဋ ၂၂၁၁၈၁

ဓ ၇၀၉၅၀၃

ကဂ ၄၇၀၉၆၃

ဇ ၉၃၇၈၉၉

ဘ ၄၂၁၈၄၉

ဓ ၁၂၇၄၀၇

ဆ ၁၃၀၂၆၂

ရ ၄၄၇၆၀၀

ပ ၂၂၂၅၇၁

ဍ ၉၂၁၀၂၁

ဠ ၃၆၈၃၄၀

ဆ ၆၈၂၀၃၁

ဆ ၅၇၄၅၅၅

ဋ ၆၂၁၄၄၂

ဇ ၇၉၇၆၂၈

ကျပ်သိန်း ၂၀၀ ဆုကြီး (၂၁) ဆု

ယ ၃၅၁၉၀၉

ဠ ၈၉၇၄၇၀

ဂ ၂၀၈၁၄၅

ဟ ၂၈၁၁၈၀

ဎ ၉၉၄၄၆၀

ကခ ၉၈၉၇၈၄

ကင ၈၈၆၇၁၈

မ ၇၆၄၈၉၂

ပ ၉၇၄၃၃၀

ဌ ၅၂၀၃၅၈

ကဃ ၇၃၀၈၀၃

ဖ ၅၀၆၃၀၂

န ၉၈၁၆၃၄

ကဇ ၅၀၈၆၉၇

သ ၈၆၈၄၃၇

အ ၈၁၇၆၅၆

ကစ ၆၆၂၄၄၅

ကဂ ၉၃၅၅၉၄

ဖ ၇၄၀၉၀၇

ဝ ၆၇၄၉၈၀

ဎ ၃၁၂၉၈၃

ကျပ်သိန်း ၁၀၀ ဆုကြီး (၂၃) ဆု

ကစ ၄၁၆၃၃၆

ဇ ၈၆၁၅၅၁

ဍ ၅၂၆၂၈၁

ဈ ၁၀၄၈၁၈

ကင ၈၄၁၂၉၉

ထ ၃၀၈၄၇၃

ကဆ ၇၉၄၂၄၇

မ ၁၃၇၀၀၈

ဃ ၈၀၅၂၆၆

က ၁၇၈၅၆၂

ရ ၇၂၉၁၆၂

ဋ ၈၃၉၀၃၂

သ ၈၂၂၄၅၂

ဆ ၅၆၅၇၆၁

ကခ ၁၁၅၈၀၄

ကက ၇၉၄၂၁၂

ခ ၃၂၆၄၁၅

ကက ၆၅၆၆၃၅

ကဃ ၂၇၅၉၅၃

ယ ၁၂၅၁၃၅

ဖ ၅၅၁၅၁၄

သ ၆၉၁၅၆၄

ထ ၂၈၉၉၉၅

ကျပ်သိန်း ၅၀ ဆုကြီး (၂၆) ဆု

ကက ၁၈၄၆၁၈

ဂ ၆၃၁၈၈၀

ဟ ၂၅၁၂၇၄

ဒ ၈၂၂၈၉၀

ဝ ၄၀၁၇၇၇

ဟ ၅၂၄၁၁၉

လ ၉၃၄၂၁၄

ဈ ၈၃၅၆၈၂

ဃ ၄၉၇၄၆၀

ဂ ၇၆၄၁၄၉

င ၂၈၈၅၅၂

ဗ ၄၄၄၄၈၀

ဂ ၈၉၆၉၆၅

အ ၇၆၉၅၆၂

အ ၆၄၈၈၅၈

ဗ ၆၅၈၂၀၅

ဋ ၁၅၄၉၂၄

ကစ ၉၄၅၈၆၀

ဒ ၆၈၀၀၁၇

မ ၂၄၆၈၀၁

အ ၈၈၆၅၀၀

ဖ ၈၆၃၅၁၃

ည ၁၇၆၅၆၉

က ၈၇၈၉၇၁

ဓ ၈၁၈၄၈၈

ဌ ၃၂၇၈၈၆

ကျပ်သိန်း ၂၀ ဆုကြီး (၂၉) ဆု

ယ ၃၇၃၄၀၆

ဒ ၅၄၀၇၃၄

ကဂ ၃၆၀၇၃၀

ဌ ၂၃၆၉၃၁

ထ ၂၁၂၃၃၄

စ ၆၉၈၃၄၄

ဇ ၂၄၄၉၇၆

ဓ ၂၉၉၇၉၆

ကက ၇၅၆၀၁၃

ခ ၃၉၉၉၀၅

ဗ ၂၀၉၉၃၅

ဋ ၂၅၉၂၄၇

လ ၇၀၆၀၃၀

ဠ ၃၄၄၈၃၄

ကဆ ၂၈၅၅၈၂

န ၁၃၁၇၃၉

ရ ၈၄၆၅၉၈

တ ၄၉၀၄၈၅

ကဂ ၆၄၉၀၆၇

ဃ ၉၉၇၉၉၇

ကက ၅၅၄၄၆၄

လ ၁၂၈၇၈၀

ကဇ ၂၃၄၄၃၉

စ ၇၂၉၂၁၉

တ ၂၅၇၀၂၆

ဍ ၈၀၂၅၅၉

ဋ ၃၅၇၂၅၉

ကဇ ၁၁၃၁၂၈

င ၅၅၉၆၃၈

ကျပ် ၁၀ သိန်း ဆုကြီး (၃၅) ဆု

ရ ၈၅၂၂၁၁

ဈ ၆၉၈၉၀၅

ဏ ၉၁၄၉၈၂

ဓ ၉၇၈၅၀၉

ဆ ၆၁၂၁၄၀

ကဆ ၆၃၃၆၀၁

သ ၆၀၀၈၃၀

ကဆ ၄၈၉၃၂၆

ဈ ၇၁၂၁၉၈

စ ၉၆၄၅၂၉

ယ ၇၂၉၆၈၃

င ၄၈၉၆၃၈

ဖ ၃၇၉၆၃၈

ဝ ၇၀၇၇၂၆

ဌ ၁၇၆၃၁၉

ဈ ၇၆၂၂၁၂

ကင ၇၈၃၂၁၀

ကခ ၅၅၉၀၇၄

ကင ၂၉၆၃၅၅

န ၄၇၅၃၃၉

ဟ ၉၂၉၆၈၄

သ ၆၄၇၀၁၇

သ ၁၈၉၈၂၇

အ ၇၇၀၁၅၇

ထ ၆၉၃၃၂၈

မ ၂၉၃၃၁၄

အ ၇၂၀၆၁၆

တ ၈၀၅၃၁၀

တ ၁၂၁၁၈၄

ဍ ၇၂၇၄၂၅

ဘ ၈၆၄၅၅၀

ည ၈၈၁၅၄၁

စ ၂၁၆၅၂၄

ဠ ၉၃၉၅၆၀

လ ၂၄၈၈၄၆

ကျပ်သုံးသိန်းဆု (၁၇) ဆု

ဇ ၅၃၄၉၆

ကင ၂၂၅၄၁

ဃ ၃၈၅၆၈

ယ ၃၁၂၂၂

ကဃ ၉၇၃၅၄

ဠ ၁၁၅၅၆

ယ ၅၆၅၂၅

ဟ ၂၁၄၆၉

သ ၇၄၀၉၇

ထ ၃၄၈၂၆

ကဂ ၄၄၉၅၃

ဒ ၈၂၈၈၇

မ ၆၂၁၁၁

ဟ ၈၀၉၉၃

ကဂ ၁၁၈၇၀

သ ၂၄၂၅၉

တ ၂၁၂၁၇

ကျပ်နှစ်သိန်းဆု (၁၇) ဆု

မ ၁၉၆၁

ယ ၃၉၈၈

ထ ၂၆၅၁

င ၇၄၈၁

ဇ ၈၄၃၃

ကင ၂၄၄၉

ထ ၅၇၃၈

ဗ ၇၈၅၂

ဆ ၇၄၂၄

ကင ၁၆၁၀

ည ၁၉၆၁

ဋ ၉၇၇၃

ကက ၁၂၀၄

ဃ ၅၃၆၄

ဆ ၇၉၇၂

ရ ၂၁၅၁

လ ၁၅၇၇

ကျပ်တစ်သိန်းဆု (၂၀) ဆု

ဋ ၅၃၅

ဘ ၅၈၉

ယ ၆၉၈

ခ ၉၁၃

ဖ ၃၇၅

ဂ ၄၇၂

ကဆ ၂၄၁

ဃ ၂၃၇

စ ၉၅၁

လ ၆၅၈

ဠ ၉၇၀

ကဆ ၉၇၉

ဠ ၁၅၆

ကဃ ၅၄၈

ဎ ၁၅၀

ဏ ၂၄၅

စ ၇၅၉

လ ၂၄၀

ကစ ၂၀၉

စ ၅၄၅

ကျပ်ငါးသောင်းဆု (၁၉) ဆု

စ ၃၃

ထ ၆၂

ဠ ၇၈

ရ ၅၅

ဓ ၄၂

ရ ၂၆

ကဂ ၆၉

ယ ၅၆

ဖ ၆၃

ဠ ၃၂

ဇ ၉၁

သ ၇၄

ကဆ ၆၂

ယ ၃၇

ယ ၃၀

ကဃ ၇၁

ကဃ ၂၇

ည ၇၈

ဖ ၉၈

ပီးပါပီ..

ထိုးသူတိုင်း ပေါက်ကြပါစေ..

Post a Comment

0 Comments