အကြိမ် (၂၀) မြောက် သိန်း ၁၅၀၀၀ ထီပေါက်စဉ် အပြည့်အစုံ

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ အောက်တိုဘာလ(၁) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပမည့် (၂၀) ကြိမ်မြောက် ၁၀၀၀ ကျပ်တန် အောင်ဘာလေသိန်းဆုဖွင့်ပွဲအတွက် ထီလက်မှတ်များကို “က”အက္ခရာမှ အစဉ်လိုက် “ကဆ’’ထိ စုစုပေါင်းအက္ခရာ (၄၀) လုံး၊ ထီစာအုပ် ( ၃၂၇၂၇၂၀) အုပ် ရောင်းချ ခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ရောင်းချခဲ့ရာတွင် ထီစာအုပ် (၃၁၈၅၀၀၁) အုပ် ရောင်းချခဲ့ရပြီး ထီစာအုပ်(၈၇၇၁၉) အုပ်မှာ ရောင်းမကုန်ထီအဖြစ် ကျန်ရှိခဲ့ပါသည်။

ထီလက်မှတ်များ ရောင်းချရငွေမှာ ကျပ်သန်း ( ၃၁၈၅၀.၀၁၀) ဖြစ်သဖြင့် ၆၀% ခွဲဝေချီးမြှင့်ပေးမည့် ထီဆုငွေမှာ ကျပ်သန်း (၁၉၁၁၀.၀၀၆) ဖြစ်ပါသည်။

Credit photo

သိန်းတစ်သောင်းခွဲဆု

လ ၉၁၄၂၃၇

Credit photo

သိန်းတစ်သောင်း

ရ ၉၅၈၈၂၇

Credit photo

ကျပ်သိန်းငါးထောင်ဆုကြီး (၂) ဆု

ဓ ၅၀၈၅၉၂

အ ၉၂၉၉၉၂

Credit photo

ကျပ်သိန်းနှစ်ထောင်ဆုကြီး (၅) ဆု

ခ ၅၉၂ဝ၈၈

ဂ ၇၃၄၅၆၁

က ၄၅၃ဝ၄၄

ည ၄၁၈၄၄၆

ကဂ ၁၅၄၇၅၅

Credit photo

ကျပ်သိန်းတစ်ထောင်ဆုကြီး (၈) ဆု

ကဂ ၁၅၄၇၅၅

ဘ ၃၅၃ဝ၅၇

ဓ ၇၆၂၉၈၈

ဇ ၇ဝ၉၅၅၉

ဗ ၆၂၂၆၅၄

ကဆ ၂၁၅၄၇၄

ဟ ၉၂၃၂၆၇

လ ၅၂၄၅၂၅

Credit photo

ကျပ်သိန်း ၅၀၀ ဆုကြီး (၂၄) ဆု

ယ ၅၃၄၄၂၃

ဏ ၆၆၃၅၇၀

န ၉၅၅၇၇၄

ဍ ၁၂၂၇၀၆

ကဆ ၂၄၃၈၁၁

င ၇၃၄၅၂၁

အ ၆၄၆၁၇၁

ဇ ၃၂၆၈၀၇

ဇ ၆၁၄၇၇၅

က ၇၂၇၅၄၂

ကက ၃၆၅၄၂၄

ကဂ ၃၂၄၈၉၅

တ ၂၅၅၉၃၄

န ၂၆၀၁၈၉

ဋ ၅၇၆၆၄၉

ဘ ၁၅၀၆၇၁

ကစ ၃၈၇၂၉၉

ဝ ၂၆၇၃၁၃

အ ၅၆၁၁၀၆

ကဆ ၂၈၁၁၅၉

ဘ ၄၆၃၆၆၃

ဓ ၇၈၈၈၅၈

ကဃ ၇၃၆၇၄၃

ထ ၂၁၀၀၄၃

ဍ ၄၄၈၇၄၈

ထ ၅၆၆၄၁၄

Credit photo

ကျပ်သိန်း ၂၀၀ ဆုကြီး (၂၉) ဆု

ကဆ ၃၀၃၁၅၂

ဂ ၅၈၂၂၇၄

ကက ၉၆၀၆၉၀

ဓ ၃၃၄၄၁၄

ဠ ၇၄၆၇၃၇

ရ ၈၃၁၁၈၅

ဒ ၂၃၉၁၁၇

စ ၆၁၉၁၆၇

န ၇၈၉၀၅၇

ည ၃၀၁၆၃၈

ဒ ၄၁၀၃၀၄

ကဂ ၄၈၅၇၉၇

ကဃ ၆၇၄၄၉၇

ဆ ၄၄၃၈၂၁

ည ၈၂၄၇၁၆

သ ၂၆၉၁၀၃

ထ ၆၃၁၇၀၁

ဈ ၂၃၄၁၁၁

မ ၄၃၄၂၉၆

ဂ ၂၃၁၂၆၉

စ ၁၅၂၈၀၇

ပ ၈၃၄၂၈၉

င ၇၅၈၃၃၉

င ၁၀၇၆၈၂

က ၆၉၇၀၆၁

ဍ ၆၂၉၆၇၈

မ ၆၀၅၄၅၁

ထ ၅၀၇၂၆၄

ပ ၁၀၀၃၅၉

Credit photo

ကျပ်သိန်း ၁၀၀ ဆုကြီး (၃၂) ဆု

ဆ ၉၇၂၂၆၅

န ၅၀၆၇၂၉

ကစ ၇၉၈၈၁၆

ကဃ ၈၆၀၁၈၇

ဟ ၅၄၀၇၉၄

ဟ ၆၄၁၈၇၄

ဋ ၈၁၃၇၄၇

ကဃ ၃၅၇၁၂၂

ဆ ၃၅၈၉၉၇

ကခ ၈၇၈၁၁၈

ဘ ၇၁၆၁၃၂

ဋ ၄၆၇၃၀၅

ကဃ ၈၃၃၃၇၉

သ ၅၀၂၅၄၈

ဇ ၁၇၂၆၈၇

ကင ၉၀၁၉၂၅

လ ၈၆၉၉၇၀

ကစ ၂၈၈၅၈၅

ဋ ၁၄၉၃၅၆

ဠ ၈၉၃၄၄၃

ဝ ၃၄၅၀၃၃

ဆ ၄၃၂၀၆၉

ဠ ၃၆၁၀၃၄

ဇ ၆၀၄၂၅၇

ည ၇၂၃၁၄၉

ပ ၅၈၇၉၃၆

ဋ ၂၅၀၇၂၄

ဝ ၂၈၀၁၂၅

ကဂ ၄၆၄၃၈၂

ထ ၈၄၇၀၄၄

ဍ ၂၈၂၆၅၁

ဃ ၅၁၉၂၆၇

Credit photo

ကျပ်သိန်း ၅၀ ဆုကြီး (၃၃) ဆု

ကဂ ၉၀၇၀၈၀

ည ၂၁၇၄၇၂

ကဂ ၈၁၃၂၄၃

ရ ၆၀၄၅၁၈

ဘ ၆၃၀၈၄၈

ပ ၉၇၈၆၇၈

ဆ ၉၀၈၂၈၀

ယ ၇၀၆၆၃၃

ဆ ၄၃၄၆၉၉

က ၅၆၃၃၈၂

ဇ ၉၅၉၆၁၉

လ ၅၁၀၄၅၂

ဟ ၂၁၄၇၂၈

ကဆ ၅၂၇၇၃၉

ဆ ၂၂၀၁၁၈

မ ၁၄၃၁၃၆

ဂ ၃၃၇၆၈၆

ဟ ၇၇၀၀၁၅

တ ၄၀၇၉၂၁

ထ ၄၃၄၃၁၄

ဂ ၈၇၀၅၀၇

တ ၂၁၃၂၉၇

ခ ၄၈၇၆၄၂

ဠ ၇၉၉၂၀၂

ဌ ၆၂၁၁၁၄

ကက ၆၆၂၁၄၈

သ ၅၀၂၁၄၀

ကခ ၁၈၂၅၅၃

ကခ ၁၃၄၅၂၆

ဝ ၉၀၇၉၂၈

ကစ ၃၃၂၀၄၀

ဇ ၂၈၄၅၁၀

ဓ ၇၁၄၁၄၅

Credit photo

ကျပ်သိန်း ၂၀ ဆုကြီး  (၃၅) ဆု

ကဂ ၄၁၀၃၅၁

ဗ ၃၉၈၆၃၄

ဟ ၃၇၉၁၀၈

ဋ ၃၀၂၂၃၉

စ ၆၁၁၀၂၂

ကစ ၆၈၅၇၅၂

ဆ ၂၇၇၄၇၈

င ၂၀၁၀၅၄

ကဂ ၁၅၄၉၁၅

ဆ ၃၄၈၁၇၇

ဠ ၂၇၂၈၈၇

ဖ ၅၂၁၃၈၃

ဓ ၄၁၂၇၄၀

ဈ ၂၃၆၄၃၅

ဟ ၁၂၃၆၈၃

န ၂၃၈၀၈၇

စ ၁၅၄၉၅၅

ဂ ၈၅၅၇၈၅

ဇ ၄၅၂၉၉၁

ရ ၂၅၇၆၇၇

ဎ ၄၆၃၇၈၃

ရ ၈၃၇၈၈၇

တ ၁၆၁၂၆၈

င ၃၉၃၀၄၃

ဠ ၉၅၉၃၆၀

သ ၄၄၃၄၉၄

ဂ ၃၄၅၂၄၈

ဟ ၂၄၀၀၃၂

ဍ ၇၅၀၄၃၅

ယ ၁၄၀၅၀၅

ကက ၁၀၅၂၆၁

စ ၇၉၄၇၅၉

ယ ၂၇၃၉၈၂

ဃ ၃၀၂၇၄၀

ဂ ၈၃၃၆၈၀

Credit photo

ကျပ် ၁၀သိန်း ဆုကြီး (၄၆) ဆု

က ၈၅၁၄၃၃

ဇ ၆၅၃၂၉၈

ဃ ၇၅၅၆၃၄

ကခ ၃၈၈၆၄၁

ရ ၁၃၄၄၆၉

ကခ ၈၀၃၀၈၆

ခ ၇၈၉၆၄၆

ဗ ၉၁၂၁၀၆

ဍ ၅၀၆၇၀၉

ဎ ၁၃၅၀၂၅

ကဆ ၅၅၆၆၈၇

ဆ ၂၇၂၂၀၁

ယ ၂၂၀၆၄၃

န ၉၇၅၁၄၄

န ၅၂၁၆၇၇

ကဂ ၄၇၁၈၄၅

ဗ ၉၁၁၂၀၃

လ ၃၄၁၆၃၈

ဗ ၇၅၁၇၄၄

ယ ၆၀၂၆၀၉

ဏ ၇၁၈၂၅၃

က ၅၅၀၅၅၉

ဠ ၆၈၄၄၉၅

ဒ ၁၁၁၁၃၃

ကင ၈၁၃၃၉၈

သ ၈၃၆၁၈၈

ည ၉၂၁၇၁၃

ဟ ၈၂၈၅၇၀

ယ ၄၂၅၅၄၀

ဈ ၇၁၈၆၀၀

ည ၁၁၈၉၈၉

ဂ ၂၄၂၈၀၅

ဠ ၉၆၆၀၄၆

ကဆ ၂၆၀၂၉၀

ကင ၄၄၇၂၃၂

န ၃၆၃၉၃၅

က ၉၀၂၈၂၃

ဌ ၅၈၇၅၆၉

ကဃ ၉၇၀၃၂၇

ဎ ၄၈၄၁၁၁

ကစ ၁၁၆၄၆၅

စ ၄၁၃၇၇၂

စ ၁၁၃၅၉၃

ဌ ၇၃၁၄၂၁

အ ၅၁၀၉၇၅

ပ ၃၀၆၁၇၀

Credit photo

ကျပ်သုံးသိန်းဆု (၁၇) ဆု

အက္ခရာနဲ့ ရှေ့ဂဏန်းငါးလုံး အစဉ်လိုက်တူရမယ်

ဓ ၁၁၈၄ဝ

ဖ ၁၅၉၅၇

ရ ၆၇၉၁၉

န ၇ဝဝ၃၁

ဗ ၄၇ဝ၄၈

ကက ၃၅၉ဝ၉

ရ ၈၄၉၂၈

ကင ၉၈၈၃ဝ

ဓ ၃၄၂၉၆

မ ၆၁၂ဝ၅

ဂ ၁ဝ၆၁၇

ဈ ၃၉၂၆ဝ

အ ၅၄၈၅၆

ဝ ၆၅၉၅၄

ဇ ၅၉၄၈၁

ကခ ၅၈၂၆၆

ပ ၆၅၈၀၁

Credit photo

ကျပ်နှစ်သိန်းဆု (၁၇) ဆု

အက္ခရာနဲ့ ရှေ့ဂဏန်းလေးလုံး အစဉ်လိုက်တူရမည်

ကစ ၅၆၂၂

န ၄ဝ၉၅

ဘ ၉၂၆ဝ

ဘ ၈ဝ၁၁

ကင ၃၂၁၃

ဓ ၂၆၁၂

ဋ ၃၆၅၁

ဗ ၉၇ဝ၂

က ၇၁၉၇

ကင ၄ဝ၄ဝ

ဆ ၆၈၈၃

တ ၆၇၉၆

ကဆ ၃၁ဝ၁

ဇ ၃ဝ၁၇

ဂ ၉၆၇ဝ

ဍ ၅၆၇၁

ဋ ၅၂၄၅

Credit photo

ကျပ်တစ်သိန်းဆု (၂၀) ဆု

အက္ခရာနဲ့ ရှေ့ဂဏန်းသုံးလုံး အစဉ်လိုက်တူရမည်

ည ၃၃၈

ဗ ၂၄၈

ကစ ၁ဝ၁

ကစ ၄ဝ၈

ဖ ၂၂၃

ဎ ၈၄၁

စ ၆၉၇

ဝ ၅၃၅

က ၅၃၈

ဟ ၇၁၈

ကဆ ၁၆ဝ

ဈ ၂၆၃

ကဂ ၉၆၇

တ ၈၃၄

ဃ ၃၅၄

ဏ ၁၇၇

ဋ ၄၅၃

ဆ ၅၃၁

ဝ ၃၀၄

ဌ ၆၁၃

Credit photo

ကျပ်ငါးသောင်းဆု (၁၉) ဆု

အက္ခရာနဲ့ ရှေ့ဂဏန်းနှစ်လုံး အစဉ်လိုက်တူရမယ်

တ ၁၅

ဟ ၃၉

ဘ ၄၂

ဠ ၄၇

ကဃ ၅၂

စ ၇၄

မ ၉၃

ဒ ၄၅

ဟ ၆၉

န ၅၇

ကစ ၅၄

န ၂၁

ဓ ၃၈

ဈ ၁၈

မ ၁၂

င ၄၁

ဎ ၉၅

တ ၆၁

ဏ ၁၀

Lovemedia

Post a Comment

0 Comments