(၁၉) ကြိမ်မြောက် ၁၀၀၀ ကျပ်တန်အောင်ဘာလေ ထီပေါက်စဉ် အပြည့်အစုံ

(၁၉) ကြိမ်မြောက် ၁၀၀၀ ကျပ်တန် အောင်ဘာလေ သိန်းဆုဖွင့်ပွဲ ထီပေါက်စဉ် အပြည့်အစုံ

အထူးဆုကြီးစနစ်

ကျပ်သိန်းတစ်သောင်းငါးထောင် - ပ ၃၀၇၆၆၆

သိန်းတစ်သောင်း အထူးဆုကြီး - သ ၈၂၈၇၀၉

သိန်းငါးထောင်ဆုကြီးများ

ဋ ၆၅၇၅၅၁ ၊ စ ၉၁၁၉၇၃

သိန်းနှစ်ထောင်ဆုကြီးများ

ဓ ၂၈၄၉၀၆

ဘ ၇၅၀၇၅၀

ပ ၁၀၀၈၈၇

ကဂ ၉၂၆၇၈၉

သိန်းတစ်ထောင်ဆုကြီးများ

ဟ ၅၀၈၈၈၄

ယ ၆၅၃၄၇၂

ဆ ၄၅၁၅၀၈

ဂ ၇၉၈၁၃၈

ဖ ၄၇၅၇၃၃

ဋ ၆၈၅၈၃၅

ဝေဝေဆာဆာ ၃သိန်းဆုများ

ဆ ၁၈၈၇၉

ဃ ၉၃၇၀၇

ကခ ၇၇၅၄၆

ဒ ၂၅၀၂၅

ဆ ၇၂၉၇၃

လ ၆၈၁၂၂

မ ၄၄၂၆၇

ဗ ၉၅၀၄၂

ရ ၈၂၅၇၀

ဈ ၆၆၉၇၇

မ ၅၉၇၂၃

ကက ၉၉၉၈၀

ဘ ၂၃၀၁၁

က ၆၁၀၀၂

ပ ၉၇၀၃၈

ဝေဝေဆာဆာ ၂သိန်းဆုများ

ဌ ၆၈၃၈

ထ ၄၈၁၂

ည ၄၂၈၉

ည ၄၃၁၃

န ၅၈၃၆

ဒ ၉၈၅၆

ည ၅၂၈၄

ဗ ၂၁၀၁

ဠ ၅၇၈၀

ဠ ၆၆၇၉

ဋ ၅၄၆၃

ကဃ ၃၆၇၉

သ ၄၈၁၀

ခ ၅၁၇၆

ဠ ၉၅၃၇

ဝေဝေဆာဆာ ၁သိန်းဆုများ

ဈ.၆၃၂

အ.၃၉၉

ည.၈၂၇

ဏ.၃၄၈

သ.၄၆၁

က.၉၃၀

တ.၂၅၂

င.၅၄၂

ဏ.၅၅၉

ကက.၆၆၆

ဂ.၉၀၀

ကဃ.၂၂၁

ပ.၄၈၀

ဍ.၁၆၅

ယ.၆၀၁

ဘ.၁၁၂

က.၂၄၂

ယ.၃၄၈

ဝေဝေဆာဆာ ၅သောင်းဆုများ

က.၃၄

လ.၄၄

ဟ.၈၁

ကခ.၈၄

ဖ.၈၂

ဝ.၆၈

ဌ.၃၆

မ.၅၂

ည.၄၂

စ.၈၃

မ.၉၁

ခ.၄၀

ဠ.၂၂

သ.၇၃

ယ.၈၉

ဘ.၁၂

ကဃ.၃၈

င.၃၆

ရ.၃၂

သိန်း ၅၀၀ဆုများ

ဋ.၉၁၉၇၄၆

ဝ.၆၈၃၇၈၉

က.၅၁၇၂၇၇

ပ.၇၀၅၄၀၆

ဗ.၅၈၅၃၀၀

ဟ.၉၅၅၈၃၈

ယ.၁၃၂၅၀၁

သ.၃၈၇၅၇၇

ဓ.၇၀၁၂၄၁

ဘ.၆၀၈၂၀၃

စ.၅၀၃၃၈၀

လ.၃၃၈၇၂၂

ကဃ.၁၆၉၀၆၇

စ.၃၁၁၅၄၉

ကဃ.၃၇၈၂၁၉

သိန်း ၂၀၀ ဆုများ

ပ.၉၀၄၁၃၁

ဌ.၂၁၁၃၂၉

ဌ.၇၉၇၅၃၁

ကခ.၆၉၂၃၁၈

သ.၉၉၄၇၇၀

က.၁၇၅၈၂၇

ဝ.၆၉၀၅၁၂

ရ.၁၀၆၃၆၉

ဠ.၁၉၆၄၀၂

ဗ.၂၁၂၉၅၅

ရ.၇၇၉၀၈၄

လ.၅၄၁၉၁၀

ဖ.၁၄၆၇၉၃

မ.၁၁၄၈၉၆

ဗ.၉၉၀၂၃၀

ဖ.၄၃၁၂၀၀

ဏ.၉၄၀၂၈၈

ပ.၅၃၆၃၆၃

ည.၄၄၁၀၅၀

သိန်း တစ်ရာ ဆုများ

ရ.၅၀၂၂၇၀

ဌ.၅၅၉၆၁၆

န.၇၆၃၄၀၃

ဆ.၄၁၂၉၀၈

ဃ.၁၀၅၃၅၂

တ.၇၅၈၇၈၁

စ.၂၁၆၆၉၈

လ.၆၄၈၈၉၁

ဆ.၆၂၅၅၈၉

ဂ.၆၆၃၃၉၆

ယ.၄၇၄၈၉၆

ဌ.၂၆၄၄၂၆

သ.၅၃၃၁၀၂

ဏ.၂၄၅၁၁၅

ဠ.၂၅၇၁၂၆

တ.၁၇၈၅၅၈

အ.၉၄၁၈၈၀

ဗ.၃၄၈၂၅၄

သ.၆၀၃၈၆၀

ဗ.၅၇၅၈၈၅

ကက.၂၄၃၈၈၉

ကခ.၉၅၁၇၂၁

အ.၃၈၃၆၈၇

ကဃ.၂၃၉၇၈၀

ရ.၄၄၉၂၂၆

ဏ.၉၉၀၈၁၂

သိန်း ၅၀ဆုများ

လ.၂၈၂၉၁၇

ဈ.၈၁၄၉၁၆

ဇ.၅၄၇၇၈၅

ကက.၂၂၅၅၃၃

ထ.၄၇၆၁၀၃

ကဂ.၇၉၄၁၃၄

ဍ.၁၉၃၇၅၉

တ.၅၁၇၅၁၀

ဒ.၈၄၄၁၀၃

န.၅၈၄၇၃၃

ဠ.၂၈၄၂၉၃

ကဂ.၄၃၄၅၅၆

ထ.၇၉၆၉၁၆

ကခ.၆၂၈၉၄၁

ဖ.၄၈၃၁၃၉

ဘ.၂၁၈၀၁၃

က.၉၂၅၀၄၃

ကဃ.၁၅၂၆၅၃

ဗ.၇၃၈၃၄၅

ယ.၈၂၈၃၇၄

ဓ.၇၁၂၆၄၃

မ.၁၇၃၃၈၃

န.၃၉၈၃၈၂

အ.၅၁၅၇၅၄

ဃ.၇၉၀၃၄၅

ဓ.၇၅၀၀၉၃

စ.၄၄၁၆၂၆

သိန်း ၂၀ ဆုများ

ည.၆၆၁၁၀၆

အ.၃၃၂၂၂၀

ခ.၅၈၂၁၁၀

ကက.၃၄၇၄၇၅

ဠ.၈၅၄၀၉၀

ဃ.၉၄၅၈၉၃

င.၅၅၉၆၆၂

ဟ.၄၇၉၁၁၀

ဇ.၉၆၇၂၅၉

တ.၈၃၈၇၅၇

ကခ.၅၄၅၃၁၂

ဍ.၉၁၅၁၆၂

ကက.၇၃၅၇၃၀

ရ.၆၅၃၇၈၀

ဏ.၄၆၅၂၇၁

စ.၃၂၄၅၅၄

အ.၂၉၃၇၇၈

ဒ.၃၂၉၅၁၅

ဓ.၉၅၁၄၅၆

ဈ.၁၆၉၃၆၄

မ.၄၁၂၈၂၇

ဖ.၄၄၅၆၁၂

ည.၉၃၇၇၉၀

ဇ.၆၆၆၁၆၆

ဎ.၂၂၁၆၁၁

ကခ.၄၀၂၉၀၂

ဈ.၉၁၅၄၅၉

ဆယ်သိန်းဆုများ

ဗ.၈၃၀၅၀၁

ထ.၇၅၃၆၅၅

ကခ.၃၇၂၈၄၄

စ.၄၀၆၃၂၃

ဃ.၁၄၇၈၄၂

အ.၁၇၆၆၃၁

ကဂ.၃၁၄၉၀၂

ဝ.၄၅၆၇၅၄

ထ.၉၀၇၉၆၈

ဎ.၈၈၂၅၀၁

င.၉၅၆၉၅၈

ကဃ.၇၁၀၃၂၆

လ.၃၈၁၃၁၆

ကခ.၃၂၂၇၈၁

ဎ.၄၃၀၇၀၅

ဆ.၃၉၇၄၅၇

မ.၆၁၂၀၀၀

ဘ.၈၁၈၁၇၈

ခ.၆၄၈၅၀၄

န.၉၉၇၂၄၇

ဗ.၁၃၆၁၂၆

တ.၇၆၁၃၂၃

ဠ.၃၆၉၀၇၄

ဟ.၂၇၆၀၅၅

ဝ.၂၅၂၃၆၅

ဇ.၆၁၅၁၂၄

က.၃၇၈၇၉၄

အပို အစားထိုးဆုများ

၃သိန်းဆုများ

ဠ.၁၃၁၁၁

ဆ.၆၃၂၈၄

၂သိန်းဆုများ

သ.၈၅၈၆

ရ.၂၆၈၀

၁သိန်းဆုများ

ဆ.၆၂၈

ပ.၂၃၅

ထီဖွင့်ပွဲ😍 ပြီးပါပြီခင်ဗျာ😍

Post a Comment

0 Comments